Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Επανάληψη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Ξενώνα Πενταγιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ                                                              
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ    
 Λιδωρίκι 16/5/2016
Αριθ. Πρωτ. 4645   

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΞΕΝΩΝΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ)

Ο Δήμαρχος Δωρίδος
έχοντας υπ’ όψιν 

Την υπ’ αριθμ. 30/2016 (ΑΔΑ: 61ΞΔΩ9Ζ-ΜΛ9) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 15/4/2016 άγονης δημοπρασίας & την   νομιμοποίηση &   επιστροφή   του   φακέλου   από   τον Γενικό   Γραμματέα   Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας   -Στερεάς   Ελλάδας   Γεν.Δ/νση   Εσωτερικής   Λειτουργίας   Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα  Διοικητικού  - Οικονομικού Ν. Φωκίδας με το αριθ. πρωτ. 973/71323/27-4-2016 (ΑΔΑ: 6Α7ΟΟΠ10-4Λ2) (ημερομηνία αρχειοθέτησης με αριθ. πρωτ. 4261/4-5-2016 στην υπηρεσία   μας),  καθορίστηκε   η   επανάληψη   της   δημοπρασίας   εκμίσθωσης ακινήτου   (Ξενώνα Πενταγιών),  που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ. Πενταγιών της Δ.Ε. Βαρδουσίων του Δήμου Δωρίδος,

προκηρύσσει επαναληπτική πλειοδοτική   φανερή   και   προφορική   δημοπρασία, σύμφωνα  με τους όρους  της υπ’  αριθμ. 3357/31-3-2016 (ΑΔΑ: 6ΕΟΝΩ9Ζ-Σ64)  διακήρυξης του Δημάρχου, για την  εκμίσθωση ισογείου δημοτικού ακινήτου (Ξενώνα Πενταγιών),  που βρίσκεται   στον   οικισμό   της  Τ.Κ.   Πενταγιών   της   Δ.Ε.   Βαρδουσίων,  λιθόκτιστου   κτιρίου, επιφάνειας 285,44 τ.μ. το οποίο αναπτύσσεται σε δύο (2) ορόφους, ισόγειο  και α’ όροφο ενώ διαθέτει   και     υπόγειο,   με  ελάχιστο   όριο   πρώτης   προσφοράς   (κατώτερο   μηνιαίο   μίσθωμα) 180,00 ευρώ και διάρκεια μίσθωσης δώδεκα (12) χρόνια. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα   του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται στο Λιδωρίκι, την 2α Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και  ώρα 10:30 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στη   δημοπρασία   γίνονται   δεκτοί   οι   ενδιαφερόμενοι   αφού   προσκομίσουν   γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική  επιστολή  ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού  216,00 ευρώ   υπέρ του  Δήμου,  για την συμμετοχή  τους  στην αναφερόμενη δημοπρασία.
Οι   συμμετέχοντες   στην   δημοπρασία   είναι   υποχρεωμένοι   να   προσκομίσουν φορολογική,  ασφαλιστική  ενημερότητα  και  βεβαίωση  από την οικονομική  υπηρεσία   ότι  δεν οφείλουν στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας  και   το  σχετικό  συμφωνητικό.  Επιπλέον   θα   πρέπει   να  προσκομίσουν  υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου  3357/31-3-2016 & ΑΔΑ: 6ΕΟΝΩ9Ζ-Σ6.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται  από το Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Δ.Ε. Λιδωρικίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : Ευθύμιος Μπάκας
Τηλέφωνο: 22663 50118
FAX: 22660 22390
Αντίγραφο   της   διακήρυξης   με   αριθμό   πρωτοκόλλου   3357/31-3-2016  &ΑΔΑ: 6ΕΟΝΩ9Ζ-Σ64 αναζητείτε ηλεκτρονικά ή χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος Τ.Κ. 33 053 Λιδωρίκι.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ
 
Την προηγούμενη διακύρηξη την είχαμε δημοσιεύσει εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.