Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Φωκίδα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του ΠΑΑ 2014-2020 για την Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε)   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για την Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) «Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε), καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ένταξη στο πρόγραμμα. Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από ολόκληρη την Π.Ε. Φωκίδας (Δήμος Δελφών και Δήμος Δωρίδας)  εκτός των Δ.Ε Γραβιάς και Παρνασσού του Δήμου Δελφών.Το σύνολο του πληθυσμού που θα εξυπηρετηθεί από το πρόγραμμα καλύπτει 36.302 μόνιμους κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και έκταση 1.871,88 km2.

Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)»και για τα ακόλουθα υπο-μέτρα και δράσεις:

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
19.2
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)
19.2.4
Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές
19.2.4.1
Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια
60.000,00
έως και 100%

ΟΤΑ Α ή Β βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή και λοιποί Δημόσιοι φορείς, που έχουν την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της σχετικής πράξης.Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ (Εκτός των Δ.Ε Γραβιάς και Παρνασσού του Δήμου Δελφών)


19.2.4.2

Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κλπ)

620.000,00
έως και 100%
Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς).
Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων)
19.2.4.3

Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)

540.000,00
19.2.4.4

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων


30.000,00
19.2.4.5
Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικοοικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
90.000,00
έως και 100%

Φορείς εντός Δημοσίου Τομέα (όπως ΟΤΑ Α ή Β Βαθμού, άλλοι τοπικοί δημόσιοι φορείς).
Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, σύλλογοι, ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
19.2.5
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα
19.2.5.1
Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις
250.000,00
έως και 100%
Δικαιούχος είναι αποκλειστικά δημόσιος φορέας (ΟΤΑ Α ή Β βαθμού), που έχει την αρμοδιότητα έναρξης και υλοποίησης της σχετικής πράξης
Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ (Εκτός των Δ.Ε Γραβιάς και Παρνασσού του Δήμου Δελφών)
19.2.6
Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών19.2.6.1.1
Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα. 20.000,00
έως και 100%
Δικαιούχοι είναι αποκλειστικά:
1.Δημόσιες Υπηρεσίες α. Δασικές Υπηρεσίες.
β. Δήμοι κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
γ. Περιφέρειες κάτοχοι η διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους
2. Ιδιώτες α. Κάτοχοι δασών και δασικών εκτάσεων, φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις τους.
Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ (Εκτός των Δ.Ε Γραβιάς και Παρνασσού του Δήμου Δελφών)

ΣΥΝΟΛΟ
1.610.000,00
 Οι οδηγοί των δράσεων, οι δικαιούχοι, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορήγησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων, τα υποδείγματα φακέλων υποψηφιότητας, οι προδιαγραφές των δράσεων, οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης, ενστάσεων, ένταξης, υλοποίησης, καταβολής της ενίσχυσης καθώς και οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και η διάρκεια εφαρμογής του τοπικού προγράμματος περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και στα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

Η διάθεση στους ενδιαφερόμενους της Αναλυτικής Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων, γίνεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, χωρίς αμοιβή από τα γραφεία της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» (ΑΝ.ΦΩ.Α.Ε), (Γιδογιάννου 37 – Άμφισσα Τ.Κ 33100) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες (09:00 έως 15:00) καθώς και από την ιστοσελίδα της εταιρείας www.anfok.gr.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 για όλα τα Υπομέτρα & τις Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΟΠΣΑΑ και εντύπως στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Γιδογιάννου 37,Άμφισσα, Τ.Κ. 33100, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης Μ.19 CLLD/LEADER Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για την Π.Ε. Φωκίδας της Ο.Τ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε-ΟΤΑ»Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε-ΟΤΑ» και στο τηλέφωνο 2265079281, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την κ. Πηνελόπη Πατρινού και την κ. Παναγιώτα Παπουτσή, τηλέφωνο 2265079281, e-mail: anfokiki@hol.grΕγκρίνεται με την υπ.αριθμ.: 13/5/31-05-2018 απόφαση του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων (Ε.Δ.Π) CLLD/LEADER της Ομάδας Τοπικής Δράσης : «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Α.Ε-ΟΤΑ»

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADERΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΓΟΥΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου