Καταστατικό

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Ίδρυση  - Επωνυμία - Έδρα

Ιδρύεται Ομοσπονδία Σωματείων με την επωνυμία: "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ (Ο.Σ.ΒΟ.ΔΥ.Δ)" με έδρα την ευρύτερη περιοχή του Λεκανοπεδίου Αττικής.
 
ΑΡΘΡΟ 2
Χαρακτήρας

Η Ομοσπονδία είναι Δευτεροβάθμια Οργάνωση με μέλη Συλλόγους, Συνδέσμους, Αδελφότητες, ή άλλα παρεμφερούς Σωματεία, που έχουν σκοπούς ανάλογους με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας και τα μέλη τους κατάγονται από το Βορειοδυτικό τμήμα της επαρχίας Δωρίδας.
Εις την ίδρυση της Ομοσπονδίας συμμετέχουν οι Σύλλογοι των οποίων τα μέλη κατάγονται από τα χωριά: Αλποχώρι, Αρτοτίνα, Δάφνος, Διχώρι, Ζωριάνο, Κερασιά, Κόκκινος, Κουπάκι, Κρτιάτσι,  Κροκύλειο, Πενταγιού, Περιβόλι, Τρίστενο, και Ψηλό Χωριό.
Σύλλογοι Κοινοτήτων ή Δημοτικών Διαμερισμάτων που δεν συμμετέχουν στην Ιδρυτική Πράξη της Ομοσπονδίας, αλλά ανήκουν στη γεωγραφική ενότητα της Δωρίδας, όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω , θα μπορούν να γίνουν μέλη ύστερα από αίτηση τους και με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται το Καταστατικό της.
Συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε Τριτοβάθμια Οργάνωση με ευρύτερη γεωγραφική οριοθέτηση, είναι δυνατή με απόφαση της Γενικής Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 3
Σκοποί

Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:
1.     Η συντονισμένη δράση για την πραγματοποίηση των κοινών σκοπών των τοπικών Συλλόγων της Βορειοδυτικής Δωρίδας και η επιδίωξη της λύσης των προβλημάτων εκείνων που αφορούν την Βορειοδυτική Δωρίδα σαν σύνολο, όπως π.χ. οικονομική, πολιτιστική ανάπτυξη κλπ.
2.    Η ανάπτυξη στενών δεσμών αλληλεγγύης  μεταξύ των Συλλόγων Μελών και των μελών των Συλλόγων, η εξύψωση του πνευματικού, ηθικού και πολιτιστικού επιπέδου αυτών.
3.    Η συντονισμένη προσπάθεια των Συλλόγων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας για την διαχείριση, προαγωγή και προάσπιση των κοινών σκοπών και επιδιώξεων. 
4.    Η συνεργασία και η ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα πνευματικά, πολιτιστικά, οικονομικά, αναπτυξιακά, περιβάλλοντος και προάσπιση αρχαιολογικών ευρημάτων και θησαυρών.
5.    Εξορμήσεις  σε συνεργασία με τις Δασικές Αρχές για δενδοφύτευση και προστασία των δασών και γενικώς του περιβαλλοντολογικού πλούτου της Βορειοδυτικής Δωρίδας.
6.    Η οργάνωση συνεχούς επιστημονικής έρευνας στα πλαίσια της οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της Βορειοδυτικής Δωρίδας για την εξέταση των προβλημάτων από κάθε άποψη και ιδιαίτερα: γεωλογική, δασολογική, ορυκτολογική, υδάτινων πόρων περιβαντολλογική,  φυσιογνωμιστική, μνημειολογική, αρχαιολογική, κοινωνιολογική, τουριστική και οικονομολογική.
7.    Η επέκταση υφισταμένων ή η δημιουργία νέων χώρων προστασίας θηραμάτων και λήψη μέτρων συμπαράστασης των αρμοδίων Αρχών για την αποτελεσματική δίωξη της παράνομης θήρας.
8.    Η δημιουργία πνεύματος αγάπης και προστασίας της φύσης ως εθνική κληρονομιάς, κλπ.

ΑΡΘΡΟ 4
Μέσα

Η πραγματοποίηση των σκοπών της Ομοσπονδίας θα επιδιωχθεί :
1.1.    Με την πραγματοποίηση συνεδρίων στην Αθήνα ή και σε άλλα μέρη ή τη συμμετοχή της σε συνέδρια που επιδιώκουν τους αυτούς σκοπούς της Ομοσπονδίας.
1.2.    Την πραγματοποίηση ανά διετία το αργότερο συνεδρίου σε ένα από τα χωριά (Δημοτικά Διαμερίσματα) της Ομοσπονδίας που θα έχει κύρια αναπτυξιακή και πολιτιστική κατεύθυνση.
Συγκεκριμένα:
1.3.    Το συνέδριο της παραγράφου 1.2. συγκαλείται σε ένα από τα χωριά μέλη της Ομοσπονδίας κάθε δύο (2) χρόνια το αργότερο.
1.4.    Η ανάληψη της προεδρίας του Συνεδρίου γίνεται αλφαβητικά από κάθε χωριό, τηρούμενης της σειράς διοργάνωσης από τα μέλη που απαρτίζουν σήμερα την Ομοσπονδία και εν συνεχεία κατά σειρά εγγραφής των νέων μελών.
Στην περίπτωση κατά την οποία ένα χωριό επικαλούμενο αντικειμενική αδυναμία, δηλώσει εγγράφως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους προς το ΔΣ της Ομοσπονδίας ότι δεν μπορεί να αναλάβει την διοργάνωση του Συνεδρίου, η υποχρέωση αυτή μεταβιβάζεται στο επόμενο κατά αλφαβητική σειρά χωριό.
1.5.    Στο συνέδριο συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και ψήφου συνέδρου:
Α. Τα μέλη του Δ.Σ της Ομοσπονδίας.
Β. Οι σύλλογοι μέλη της Ομοσπονδίας με έναν  αντιπρόσωπο.
Γ. Οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Δ. Συμβουλίων των Δήμων στους οποίους ανήκουν τα χωριά μας. (Δ. Διαμερίσματα)
Δ. Ένας εκπρόσωπος των συνδυασμών που έχουν εκλέξει Δ. Συμβούλους στους Δήμους που ανήκουν τα χωριά μας.
Ε. Δύο εκπρόσωποι των τοπικών Συμβουλίων των Δ. Διαμερισμάτων των Δήμων (χωριών μας) που θα ορίζονται εγγράφως από το Τ. Συμβούλιο.
1.6.    Υπάρχει η δυνατότητα παρουσίας παρατηρητών άλλων Ο.Τ.Α ή άλλων φορέων, χωρίς ψήφο.
1.7.    Ένας αντιπρόσωπος των επίκουρων και αντεπιστελλόντων μελών με ψήφο.
1.8.    Οι εισηγητές του Συνεδρίου έχουν και λόγο και ψήφο εφόσον είναι μέλη των Συλλόγων – Τακτικών μελών της Ομοσπονδίας.
2.    Με την ενίσχυση δημιουργίας και λειτουργίας πνευματικών και πολιτιστικών κέντρων στις έδρες των Δημοτικών Διαμερισμάτων κατά τη νέα έννοια ή Κοινοτήτων κατά την παλιά.
3.     Με την δημιουργία καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, με τη λειτουργία εκθέσεων και με τη διεξαγωγή σεμιναρίων.
4.    Με την έκδοση εφημερίδας που θα είναι όργανο ενημέρωσης, διεκδίκησης και προβληματισμού.
5.    Με την δημιουργία ομάδων μελέτης και επεξεργασίας διαφόρων θεμάτων, που θα αναφέρονται στην κοινωνικοοικονομική, πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη της Δωρίδας.
6.    Με τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα με τις Δημόσιες και λοιπές Υπηρεσίες, με τους κατοίκους του Νομού και με τους εκπροσώπους κοινωνικών ομάδων.
7.    Με διαβήματα και προτάσεις στις Διοικητικές Αρχές, με ανακοινώσεις στον τύπο, με συντονισμό δράσης με τους Δήμους και τα Δημοτικά Διαμερίσματα, τους πολιτιστικούς επιστημονικούς και λοιπούς Συλλόγους.
8.    Με την προβολή των θεμάτων, των εξελίξεων και των προτάσεων της Ομοσπονδίας από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
9.    Με την καθιέρωση βραβείων, επαίνων και υποτροφιών για τους άριστους μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές.
10.    Με την διοργάνωση πολιτιστικών και πνευματικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκθέσεων, εκδόσεων βιβλίων, λευκωμάτων, τουριστικών οδηγών, περιοδικών κλπ, καθώς και με τη συγκέντρωση ιστορικού και λαογραφικού υλικού της Βορειοδυτικής Δωρίδας, ως και με τη δημιουργία Βιβλιοθηκών, πνευματικών και αθλητικών Κέντρων, μουσείων, εντευκτηρίων κλπ.
11.    Με κάθε άλλο μέσο που θα εγκρίνει το Δ.Σ της Ομοσπονδίας Βορειοδυτικής Δωρίδας.

ΑΡΘΡΟ 5
Μέλη

Τα μέλη της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε Τακτικά, Επίκουρα  και Αντεπιστέλλοντα:
1.    Τακτικά μέλη της Ομοσπονδίας  γίνονται Σωματεία που εδρεύουν στο Λεκανοπέδιο της ευρύτερης Αττικής, τα μέλη τους κατάγονται από την Δωρίδα και, σύμφωνα με το καταστατικό τους επιδιώκουν την σύσφιξη των σχέσεων των μελών τους και την κοινωνικοοικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του χωριού τους και γενικότερα της περιφέρειας της Βορειοδυτικής Δωρίδας. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός Σωματείου, των οποίων τα μέλη κατάγονται από την ίδια κοινότητα, με έδρα στο Λεκανοπέδιο της ευρύτερης περιοχής Αττικής, τακτικό μέλος μπορεί να γίνει το αρχαιότερο. Εάν το αρχαιότερο αυτό Σωματείο, εντός έτους από την δημοσίευση της δικαστικής αποφάσεως αναγνωρίσεως της Ομοσπονδίας, δεν υποβάλλει αίτηση εγγραφής του στην Ομοσπονδία, τότε δύναται να εγγραφεί το νεώτερο ως τακτικό μέλος.
2.    Επίκουρα μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται Σωματεία, τα οποία δεν μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη, έχουν όμως σκοπούς και ενδιαφέροντα που συμπίπτουν με τους γενικούς κανόνες της Ομοσπονδίας και τα χωριά τους είναι όμορα προς τη Βορειοδυτική Δωρίδα.
3.    Αντεπιστέλλοντα μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται Σωματεία, των οποίων τα μέλη κατάγονται από την Βορειοδυτική Δωρίδα και τα όμορα προς αυτήν χωριά και οι σκοποί τους συμπίπτουν με αυτούς της Ομοσπονδίας.
Τα επικουρικά και αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με αυτά των τακτικών, εκτός από το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 6
Προϋποθέσεις μέλους:

1.    Για να γίνει ένα Σωματείο μέλος της Ομοσπονδίας χρειάζεται:
α) να έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 5
β) να  δέχεται χωρίς επιφυλάξεις το Καταστατικό της
γ) να εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις
2. Οι αιτήσεις εγγραφής επικυρώνονται ή απορρίπτονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός μηνός από την υποβολή των.
Αν μια αίτηση εγγραφής απορριφθεί, επιτρέπεται προσφυγή στην πρώτη, μετά την απόρριψη, Τακτική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 7
Δικαιολογητικά εγγραφής:

Για την εγγραφή ενός Σωματείου ως Τακτικού, Επίκουρου ή Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ομοσπονδίας απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου Σωματείου υπογεγραμμένη από τους νόμιμους εκπροσώπους του.
β) Απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. το οποίο αποφάσισε να ζητήσει την εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 8
Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών:
1.    Κάθε μέλος –Σωματείο έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις , που απορρέουν από τον Νόμο και το παρόν Καταστατικό.
2.    Τα μέλη – Σωματεία έχουν υποχρέωση:
Α. Να βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
Β. Να μην στρέφονται εναντίον των σκοπών της Ομοσπονδίας.
Γ. Να μην εμποδίζουν την εκτέλεση  των αποφάσεων του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 9
Συνέπειες παράβασης
Στο Σωματείο – Μέλος που παραβαίνει το παρόν  καταστατικό ή το νόμο, το Δ.Σ. επιβάλει γραπτή και ανακοινώσιμη σύσταση συμμόρφωσης προς το καταστατικό ή το νόμο.
Σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων του παρόντος καταστατικού ή του νόμου, το Δ.Σ. δύναται να επιβάλει ποινή της αποβολής από την Ομοσπονδία και τη διαγραφή του Σωματείου – Μέλους από τη δύναμη της, με ειδική πλειοψηφία των 3/5 του Δ.Σ
Κατά της τοιαύτης αποφάσεως του Δ.Σ. επιτρέπεται προσφυγή του διαγραφέντος Σωματείου – Μέλους ενώπιον της αμέσως επόμενης Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και η οποία με πλειοψηφία 3/5 των παρόντων αντιπροσώπων που θα αντιπροσωπεύουν όμως το μισό συν (1) ένα των Συλλόγων – Μελών της Ομοσπονδίας αποφαίνεται τελεσίδικα. 

ΑΡΘΡΟ 10
Πόροι
Οι πόροι της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους :
1.    Τακτικοί πόροι είναι το εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής, το οποίο ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως όπως και η ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή πρέπει να πληρώνεται κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αλλάξουν με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
2.    Έκτακτοί πόροι είναι δωρεές, κληροδοτήματα, κληρονομιές έσοδα από εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, ως επίσης και κρατικές επιχορηγήσεις ως και κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

ΑΡΘΡΟ 11
Όργανα διοίκησης

Α. Διοικητικό Συμβούλιο
1.    Η Ομοσπονδία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από μέλη τόσα, όσα και τακτικά μέλη – Σωματεία της Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα ένα (1) για κάθε μέλος – Σύλλογο.
Σήμερα , κατά την καταστατική αλλαγή της Ομοσπονδίας τα τακτικά Μέλη - Σωματεία είναι δεκαέξι (16). Κατά συνέπεια και τα μέλη του Δ.Σ είναι δεκαέξι (16).
Σε περίπτωση εγγραφής νέου Τακτικού Μέλους –Σωματείου ή διαγραφής παλιού τοιούτου, η αύξηση ή η μείωση του αριθμού των μελών του Δ.Σ. επέρχεται κατά την αμέσως επόμενη της εγγραφής εκλογής για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
2.    Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής.
3.    Το Δ.Σ. συγκροτείται σε σώμα με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος υποψηφίου μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ημέρα που διενεργήθηκαν οι εκλογές και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία.
1.    Πρόεδρο
2.    Α’ Αντιπρόεδρο
3.    Β’ Αντιπρόεδρο
4.    Γενικό Γραμματέα
5.    Ειδικό και Οργανωτικό Γραμματέα
6.    Ταμία
7.    Έφορο Δημοσίων Σχέσεων
Οι υπόλοιποι αποτελούν τα λοιπά μέλη του Δ.Σ.
Β. Συντονιστικό συμβούλιο
Συγκροτείται εσωτερικό συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο της Ομοσπονδίας το οποίο θα αποτελείται από τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους Κι τον Γενικό Γραμματέα και θα έχει ως έργο του την επεξεργασία προτάσεων, τις οποίες θα θέτει υπόψη του Δ.Σ κυρίως για θέματα επιμέρους Συντονιστικών Επιτροπών Δράσης (Σ.Ε.Δ.)

ΑΡΘΡΟ 12
Λειτουργία του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά τουλάχιστον κάθε δύο (2) μήνες και έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή από το 1/3 των μελών του Δ.Σ. με εισήγηση τους προς τον Πρόεδρο, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Δ.Σ. Οι προσκλήσεις για τις έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. πρέπει να φτάνουν στα μέλη του τρείς (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και να περιέχουν την ημερήσια διάταξη των θεμάτων.
Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκεται το ήμισυ συν ένα των μελών του Δ.Σ. Για τις τακτικές συνεδριάσεις καθορίζεται από το Δ.Σ. ο τόπος, η ημέρα και η ώρα και η ημερομηνία διάταξης, εκ των προτέρων.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ισόψηφα. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου. Τα μέλη του Δ.Σ. που απουσιάζουν αδικαιολόγητα για τρείς (3) συνεχόμενες τακτικές συνεδριάσεις καλούνται άμεσα μετά την τρίτη απουσία τους να δώσουν εξηγήσεις εντός επτά (7) ημερών. Αν δεν απαντήσουν και δεν εμφανιστούν ούτε στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. ενημερώνεται ο Σύλλογος – Τακτικό Μέλος τον οποίον εκπροσωπεί και ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται και στην περίπτωση παύσης.
Εάν κάποιο μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας παραβεί τις υποχρεώσεις του ή κάνει κατάχρηση των δικαιωμάτων του μπορεί να παυθεί από το αξίωμα του με απόφαση του Δ.Σ. η οποία παίρνεται με ενισχυμένη πλειοψηφία των ¾ όλων των μελών του.
Η θέση του παυθέντος καταλαμβάνεται από τον επιλαχόντα του ιδίου χωριού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επιλαχόν από το ίδιο Τακτικό Μέλος – Σωματείο, ο Σύλλογος – Μέλος ύστερα από έγγραφο της Ομοσπονδίας ορίζει με απόφαση του νέο μέλος με κοινοποίηση του πρακτικού ορισμού του στην Ομοσπονδία. Το ορισθέν μέλος έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μέλους του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με λόγο και ψήφο. Η αυτή διαδικασία ακολουθείται και σε κάθε περίπτωση κάλυψης κενής θέσεως μέλους του Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 13
Αρμοδιότητες – Ανάκληση Δ.Σ.

Το Δ.Σ. έχει την απόλυτη και συλλογική ευθύνη τόσο για την σωστή λειτουργία της Ομοσπονδίας και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των Νόμων, όσο και για την προώθηση των σκοπών της.
Οι σκοποί , τα μέσα και η μέθοδος προώθησης των σκοπών της Ομοσπονδίας εναπόκειται στην κρίση του Δ.Σ., το οποίο έχει απόλυτη ευχέρεια επιλογής τους, υπό τον αυτονόητο όρο τήρηση του παρόντος και των Νόμων του Κράτους.
Αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας σε Συνέδρια, Οργανώσεις, κλπ. Ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.
Για τη δράση και το έργο του λογοδοτεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του, κατ’ έτος.  
Σε περίπτωση όμως αμφισβήτησης της καταλληλότητας του Δ.Σ.,  μπορεί να υποβληθεί εναντίον του γραπτή πρόταση μομφής σ΄ οποιαδήποτε Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση, υπογεγραμμένη από το 1/3 τουλάχιστον των μελών της Συνέλευσης.    
Η πρόταση τίθεται σε ψηφοφορία και αν γίνει δεκτή από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τότε το Δ.Σ. ανακαλείται υποχρεούμενο να προχωρήσει σε σύγκλιση αρχαιρεσιακής Γενικής Συνέλευσης εντός τριάντα (30) ημερών από της ανακλήσεως του, για την εκλογή νέου Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14
Καθήκοντα Προέδρου

Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της με δημόσιους και ιδιωτικούς Οργανισμούς, εκπροσωπεί αυτή στα δικαστήρια και στις Αρχές, συμβάλλεται με τρίτους για λογαριασμό της στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ. υπογράφει τα έγγραφα και τα χρηματικά εντάλματα, τα διαχειριστικά βιβλία και γενικά εποπτεύει και διευθύνει τις δραστηριότητες και τις εκδηλώσεις του Δ.Σ.
Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Α΄  Αντιπρόεδρο τον Β’ Αντιπρόεδρο και το υπόλοιπο Προεδρείο κατά σειρά εκλογής.
Σε περίπτωση παραίτησης, εκλέγεται νέος Πρόεδρος με την πρόσκληση και συμμετοχή του επιλαχόντος υποψηφίου εις τη θέση του παραιτηθέντος στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις παραιτήσεως συμβούλων που κατέχουν άλλα αξιώματα.

ΑΡΘΡΟ 15
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Ο Γραμματέας γράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. διεκπεραιώνει την αλληλογραφία και την υπηρεσία του γραφείου, τηρεί το αρχείο, φυλάσσει την σφραγίδα και κρατεί τα εξής βιβλία:
(α) Βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ.
(β) Βιβλίο εκθέσεων Ελεγκτικής Επιτροπής
(γ) Μητρώο Τακτικών, Επίκουρων και Αντεπιστελλόντων  Μελών – Σωματείων, που περιέχει στοιχεία για την δύναμη τους.
(δ) Βιβλίο Πρωτοκόλλου
Υπογράφει παράλληλα με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία και όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από τον Ειδικό – Οργανωτικό Γραμματέα.

ΑΡΘΡΟ 16
Καθήκοντα Ειδικού – Οργανωτικού Γραμματέα

 Ο Ειδικός Οργανωτικός Γραμματέας αναπληρώνει τον απόντα Γενικό Γραμματέα στα καθήκοντα του και επιλαμβάνεται οργανωτικών ζητημάτων της Ομοσπονδίας  και των Συνεδρίων.

ΑΡΘΡΟ 17
Καθήκοντα Ταμία
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την χρηματική περιουσία της Ομοσπονδίας και την υπόλοιπη κινητή περιουσία. Εισπράττει όλα τα ποσά που οφείλουν τα Μέλη στην Ομοσπονδία ή όσα διαθέτουν τυχόν τρίτοι υπέρ της Ομοσπονδίας. Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις στο όνομα της Ομοσπονδίας, μπορεί όμως να διατηρεί για τις δαπάνες της Ομοσπονδίας εκτός Τραπέζης πόσο το οποίο εγκρίνεται κάθε φορά από το Δ.Σ. Πραγματοποιεί αναλήψεις χρημάτων από την Τράπεζα, πληρώνει για τις τρέχουσες ανάγκες κλπ. Με την προσωπογραφή  του Προέδρου.  Όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα φέρνουν την σφραγίδα της Ομοσπονδίας, είναι αριθμημένα κατ΄ αύξοντα αριθμό και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε τρίμηνο ή όποτε του ζητηθεί από το Δ.Σ. σύντομη έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου της Ομοσπονδίας. Συντάσσει τον ισολογισμό της διαχείρισης και τον γενικό προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου και τα υποβάλλει για επικύρωση στο Δ.Σ. και για έγκριση στη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει τελικά. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωμών.    

ΑΡΘΡΟ 18
Εξελεγκτική Επιτροπή
 Ο Έλεγχος στην οικονομική διαχείριση του Δ.Σ. γίνεται από τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή με τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση κάθε δύο (2) χρόνια, ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. με τον περιορισμό ότι τα μέλη αυτά και οι αναπληρωτές τους πρέπει να προέρχονται από διαφορετικά χωριά.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε) συνέρχεται με πρόσκληση του μέλους της που πλειοψήφησε εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή της και εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Εάν κάποιο μέλος της παραιτηθεί, στη θέση του καλείται το αναπληρωματικό, κατά σειρά αριθμού σταυρών που έλαβε κατά την εκλογή. Η Ε.Ε έχει υποχρέωση να εξετάσει στα γραφεία της Ομοσπονδίας κάθε βιβλίο και έγγραφο της και να ζητά, μετά από απόφαση της οποιαδήποτε επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου και των βιβλιαρίων καταθέσεων. Εάν διαπιστωθεί οικονομική ανωμαλία ή άλλη σοβαρή παράβαση συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ., την οποία ανακοινώνει στην Γ.Σ. δια του Προέδρου της.

ΑΡΘΡΟ 19
Γενικές Συνελεύσεις

1.    Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που της υποβάλλεται καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την τροποποίηση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας. Ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο στα άλλα όργανα της Ομοσπονδίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αποφασίζει τελικά για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου: 
(α)  Για την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής
(β)  Για την εκλογή των τακτικών  και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
(γ)  Για τις προσφυγές κατά των αποφάσεων του Δ.Σ σχετικά με την εγγραφή, την διαγραφή ή την αποβολή μέλους της Ομοσπονδίας.
(δ) Για την έγκριση του απολογισμού, της διαχείρισης, του ισολογισμού, του προϋπολογισμού, για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, λαμβάνοντας υπόψη -για τα οικονομικά ζητήματα– και την  έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και τον εν γένει απολογισμό για την ετήσια δράση του Διοικητικού Συμβουλίου.   
(στ) Για τις προτάσεις μομφής μέλους ή μελών του Δ.Σ.
(ζ)   Για την τροποποίηση του Καταστατικού.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται κατ’ έτος κατά μήνα Ιανουάριο.
2.    Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για επείγοντα σοβαρά θέματα της Ομοσπονδίας από το Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση των 2/5 των αντιπροσώπων των ταμιακά εντάξει Σωματείων Τακτικών Μελών.
Η απόφαση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για επείγοντα σοβαρά θέματα της Ομοσπονδίας από το Δ.Σ. ή με έγγραφη αίτηση των 2/5 των αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει Σωματείων Τακτικών Μελών.
 Η απόφαση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση γνωστοποιείται (5) πέντε ημέρες πριν στα Μέλη και στο κείμενο της αναφέρεται ο λόγος σύγκλησης της και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την οποία συγκαλείται.
3.     Ειδική Συνέλευση επιλαμβάνεται των θεμάτων του άρθρου 25.

ΑΡΘΡΟ 20
Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης

Η Γ.Σ. συγκροτείται από τους αντιπροσώπους Σωματείων – Τακτικών Μελών της Ομοσπονδίας, οι οποίοι ορίζονται ως εξής:
Κάθε Σωματείο –Μέλος ορίζει με απόφαση του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης του τους τρείς (3) αντιπροσώπους του, ένας εκ των όποιων είναι το εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, εφόσον το επιθυμεί, στη Γενική Συνέλευση καθώς και τους δύο αναπληρωτές τους.
Η γνωστοποίηση της απόφασης αυτής κατατίθεται στη Γραμματεία της Ομοσπονδίας και ισχύει μέχρι την ανάκληση της.
Αντιπρόσωπός Σωματείου – Μέλους, εκλεγμένος στα όργανα της Ομοσπονδίας, διατηρεί το αξίωμα του μέχρι τη λήξη της θητείας του στο Όργανο της Ομοσπονδίας ανεξάρτητα από τυχόν ανάκληση του ως αντιπροσώπου του Σωματείου του στη Γενική Συνέλευση.
Οι αντιπρόσωποι κάθε μέλους γίνονται δεκτοί στη Συνέλευση εφόσον το Σωματείο – Μέλος είναι ταμειακά τακτοποιημένο.
Η πρόσκληση για την Γ.Σ. γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τοιχοκολλείται στα Γραφεία της Ομοσπονδίας και αποστέλλεται στα Σωματεία – Μέλη είκοσι τουλάχιστον ημέρες πριν από τον χρόνο σύγκλησης της Γ.Σ. με συστημένη επιστολή.
Η πρόσκληση  αναγράφει τόπο και χρόνο της συνέλευσης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 99 και 100 του Α.Κ. περί τροποποιήσεως ή περί αλλαγής σκοπού, καθώς και άλλων σχετικών διατάξεων που προβλέπουν ειδική απαρτία αν παρευρίσκονται οι μισοί συν ένας των αντιπροσώπων που εκπροσωπούν τα μισά συν ένα των ταμειακών εντάξει Σωματείων – Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Αν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε η Γ.Σ. συνέρχεται εκ νέου σε (7) επτά ημέρες την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπούνται τουλάχιστον το 1/3 των Σωματείων - Μελών. 

ΑΡΘΡΟ 21
Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως

Οι αποφάσεις των Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αντιπροσώπων των ταμειακά εντάξει Σωματείων-Μελών.
Απαγορεύεται η λήψη απόφασης με βοή.
Οι ψηφοφορίες είναι: α) φανερές, που γίνονται με ανάταση του χεριού ή ονομαστικά, με ερώτηση σε κάθε αντιπρόσωπο και β) μυστικές, με ψηφοδέλτια, κατά την κρίση της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης.
Μυστική είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Δ.Σ. της Ε.Ε., ή για προσωπικά θέματα.
Εξαιρετικά για την λήψη απόφασης στο θέμα τροποποίησης του Καταστατικού της Ομοσπονδίας απαιτείται η παρουσία του μισού συν ένα τουλάχιστον του αριθμού των αντιπροσώπων και των Σωματείων – Μελών που είναι ταμειακά εντάξει και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων αντιπροσώπων.
Για τη μεταβολή του σκοπού της Ομοσπονδίας απαιτείται η συγκατάθεση όλων των μελών σύμφωνα με αυτά που ορίζει το άρθρο 100 του Αστικού Κώδικα.
Οι Γενικές Συνελεύσεις διευθύνονται από Προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.
Ο Πρόεδρος εκλέγεται κατά την έναρξη της Γ.Σ. με ανάταση των χεριών με σχετική πλειοψηφία.
Ομοίως, με ξεχωριστή πλειοψηφία εκλέγεται και ο Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 22
Αρχαιρεσίες

1.    Οι εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο και για την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται με μυστική ψηφοφορία και με ενιαίο ψηφοδέλτιο με χωριστές στήλες για τους υποψήφιους κάθε οργάνου.
2.    Οι υποψήφιοι αναγράφονται με αλφαβητική σειρά κάτω από τις επίσης κατ’ αλφαβητική σειρά επωνυμίες των Σωματείων – Μελών των οποίων είναι αντιπρόσωποι.
3.    Επιτυχόντες για όλα τα παραπάνω όργανα θεωρούνται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους κατά σειρά, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών του οργάνου.
4.    Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι των Σωματείων – Μελών που είναι ταμειακά εντάξει και έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το Καταστατικό και οι σχετικοί Νόμοι.
5.    Σε κάθε όργανο της Ομοσπονδίας μπορεί να εκλεγεί ένας υποψήφιος από κάθε Σωματείο Τακτικό Μέλος.
6.    Σε περίπτωση εκλογής περισσοτέρων του ενός υποψηφίων από το ίδιο Σωματείο Μέλος, εκλέγεται στα όργανα εκείνος που πήρε τις περισσότερες ψήφους.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των κατά τον ανωτέρω τρόπο εκλεγόμενων υποψηφίων δεν επαρκεί για την συμπλήρωση του αριθμού των μελών των οργάνων της Ομοσπονδίας, τότε δύναται να εκλέγονται εις τις υπολειπόμενες θέσεις περισσότεροι του ενός υποψήφιοι από τα υπόλοιπα Σωματεία – Μέλη, κατά σειρά ψήφων που έλαβε ο καθένας, ένας από κάθε Σωματείο.
Εις την περίπτωση αυτή αίρεται και ο περιορισμός της παραγράφου 6 του άρθρου 21.  Επί ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 23

Υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι αναγράφονται  ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά τον αναφερόμενο στο άρθρο 21 τρόπο.
Όσοι θέλουν να εκλέγουν μέλη του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν δήλωση υποψηφιότητας στην Ομοσπονδία το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν τις εκλογές. Μετά την προθεσμία αυτή, ανακοινώνεται επίσημα ο πίνακας υποψηφίων με ανάρτηση του στα Γραφεία της Ομοσπονδίας.
Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι   πρέπει να είναι του ιδίου τύπου. Η προμήθεια τους γίνεται με την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 24
Εφορευτική Επιτροπή

 Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη που εκλέγονται στην Γ.Σ. που διενεργεί τις εκλογές.
Υποψήφιος δεν μπορεί να είναι μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Η Εφορευτική Επιτροπή συμπληρώνει κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των εκλογών τις καταστάσεις και με τα ονόματα των μελών εκείνων που δεν αναγράφονται στον πίνακα των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, που προσκομίζουν όμως την σχετική ταμειακή απόδειξη καταβολής των καθυστερημένων καταβολών. Κάθε αντιπρόσωπός ψηφοφόρος βάζει στο ψηφοδέλτιο   από ένα έως και τόσους σταυρούς όσα και ο αριθμός των τακτικών μελών Σωματείων της Ομοσπονδίας για το Δ.Σ. και από έναν έως τρείς σταυρούς στους υποψήφιους για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτιο με περισσότερους από τον ανωτέρω οριζόμενο αριθμό σταυρών θεωρείται άκυρο. Κάθε υποψήφιος που έρχεται στην Εφορευτική Επιτροπή μετά την εξακρίβωση της ταυτότητας του και τον έλεγχο από τις καταστάσεις ότι έχει το δικαίωμα να ψηφίσει, παραλαμβάνει ένα ψηφοδέλτιο και ένα φάκελο που σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
Εν συνεχεία συμπληρώνει μυστικά το ψηφοδέλτιο, τοποθετεί στον φάκελο που του έδωσε η Εφορευτική Επιτροπή, τον όποιο κλείνει και ρίχνει στην κάλπη, αφού αμέσως διαγραφεί από τις καταστάσεις και υπογράφει εις την τηρούμενη από την Εφορευτική Επιτροπή κατάσταση ψηφισάντων.

ΑΡΘΡΟ 25
Διάλυση Ομοσπονδίας

Η Ομοσπονδία διαλύεται μόνο αν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερο από πέντε (5) και ύστερα από απόφαση σε έκτακτη ειδική Γενική Συνέλευση (άρθρο 19, παράγραφος 3), στην οποία συμμετέχουν με λόγο και ψήφο και οι Πρόεδροι των Σωματείων – Μελών.
Η υπάρχουσα περιουσία διατίθεται ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας ¾ στην Ειδική Συνέλευση ή στο Δ.Σ. ΣΕ (π.χ  Κοινωφελή Ιδρύματα, Μοναστήρια κλπ).

ΑΡΘΡΟ 26
Γενικές Διατάξεις

Η χρηματική περιουσία της Ομοσπονδίας κατατίθεται στο όνομα της σε Τράπεζα που ορίζει το Δ.Σ.
Ανάληψη χρημάτων από την Τράπεζα γίνεται με επιταγή ή με εντολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία της Ομοσπονδίας.
Για οποιαδήποτε αξιοποίηση της περιουσίας (αγορά ακινήτου κλπ) απαιτείται έγκριση της Γ.Σ.
Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Ο προϋπολογισμός , ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσιο χρονικό διάστημα.
Κατ’ εξαίρεση το πρώτο διαχειριστικό έτος λήγει την 21.12.1994.

ΑΡΘΡΟ 27
Ρυθμίζονται με ειδικούς κανονισμούς, που συντάσσονται από το Δ.Σ. και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση:
(α) Τα σχετικά με την λειτουργία και την εργασία της Ομοσπονδίας και τη συμμετοχή των μελών στις εργασίες της.
(β) Τα σχετικά με τη λειτουργία του Δ.Σ. και της Γ.Σ. για όσα θέματα δεν προβλέπονται σ’ αυτό το καταστατικό. 

ΑΡΘΡΟ 28
Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί τμήματα και επιτροπές από τα μέλη του, για την μελέτη διαφόρων θεμάτων ή εκτέλεση εργασιών σχετικών με τον κύκλο δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 29

Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στην περιφέρεια την επωνυμία "ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΔΩΡΙΔΑΣ" και το έτος ίδρυσης της στο κέντρο.

ΑΡΘΡΟ 30
Κάθε τι που δεν προβλέπεται σ΄ αυτό το Καταστατικό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς που θα συνταχθούν, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των Νόμων που ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 31
Η Ομοσπονδία δεν αναμιγνύεται στην πολιτική.
Δεν δύναται να ορισθεί αντιπρόσωπος Σωματείου – Μέλους στην Γενική Συνέλευση και κατά συνέπεια να εκλεγεί μέλος του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ο οποίος είναι εν ενεργεία βουλευτής ή Νομάρχης.

ΑΡΘΡΟ 32
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. θα διενεργηθούν όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 1994, η θητεία δε του Δ.Σ. και της Ε.Ε. που θα εκλεγούν θα λήξει κατ’ εξαίρεση την 31/1/1996. Η προώθηση του παρόντος καταστατικού για επικύρωση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με απόφαση της Δ’ Συνόδου, του Διαρκούς Αναπτυξιακού Συνεδρίου, ανατίθεται στον Γραμματέα της Δ’ Συνόδου, Δικηγόρο κ. Δημήτριο Λιάρο και η προσωρινή Διοίκηση στους Προέδρους των Συλλόγων των Τακτικών Μελών του Συνεδρίου με αναπληρωματικά μέλη τους Αντιπροέδρους των και Πρόεδρο τον Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτίνας, που είναι ο Σύλλογος του χωριού, που αναλαμβάνει την Προεδρία την διετία 1993 – 1995, με την εντολή να διεξάγει τις πρώτες Αρχαιρεσίες μέχρι τις 30 Ιουνίου 1994. Σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται ή παράγραφος 1 του άρθρου 25 και το άρθρο 31.

ΑΡΘΡΟ 33
 Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 33 άρθρα ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο και εγκρίθηκε από τα Ιδρυτικά Μέλη την 13η Αυγούστου 1993.

ΑΡΘΡΟ 34
Έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού

Η έγκριση του Καταστατικού αυτού και η κωδικοποίηση του σε ενιαίο κείμενο που αποτελείται από 34 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη που παρευρέθηκαν στην Γενική Συνέλευση που συνήλθε στις 3/2/2001 σε απαρτία με το ½ συν ένα (1) των αντιπροσώπων που εκπροσωπούν το ½ συν ένα (1) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Ομοσπονδίας.

Για την Γενική Συνέλευση
Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Γραμματέας


Ζ.Π. Κωνσταντόπουλος                                                       Σ. Κοντοθανάσης