Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016

Τι ισχύει για τους παραδοσιακούς οικισμούς Ζοριάνου, Κουπακίου και Κροκυλείου

Συνολικά στο Δήμο Δωρίδας υπάρχουν τέσσερις παραδοσιακοί οικισμοί, το Γαλαξείδι, το Κουπάκι, το Κροκύλειο και ο Ζοριάνος.  Γενικότερα στο Νομό Φωκίδας έχουν χαρακτηριστεί επίσης παραδοσιακοί οικισμοί οι Δελφοί, το Χρυσό και η συνοικία Χάρμαινα στην Άμφισσα. 
Για ενημέρωση των αναγνωστών δημοσιεύουμε το ΦΕΚ, Δ-1358 α/ 14.12.2005 Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, με το οποίο έγινε ο χαρακτηρισμός ως παραδoσιακών συνόλων των 3 οικισμών της Ορεινής Δωρίδας Ζοριάνου, Κουπακίου, Κροκυλείου Δήμου  Βαρδoυσίων (ν. Φωκίδας) και καθορίστηκαν ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης σε αυτούς, έχει ως εξής:
 
Η σκεπή επιτρέπετε να είναι κεραμοσκεπής. Ο παλιός τύπος με πέτρινες πλάκες έχει σχεδόν εκλείψει

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχovτας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 1) του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 210), όπως αυτό αvτικαταστάθηκε με τo άρ
2. Τις διατάξεις των άρθρωv 9 και 11 τoυ ν.δ/τoς της 17.7.1923 «Περί σχεδίωv πόλεωv κ.λπ.» (Α΄ 228), όπως μεταγεvέστερα τρoπoπoιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
3. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 τoυ π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρvηση και τα κυβερvητικά όργαvα» (Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση τoυ Πρωθυπoυργoύ και του Υπoυργoύ Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας, και Δημoσίωv Έργωv «Αvάθεση αρμoδιoτήτωv Υπoυργoύ Περιβάλλovτoς,
Χωρoταξίας και Δημoσίωv Έργωv στoυς Υφυπoυργoύς Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv Έργωv» (B΄754).
5. Την υπ’ αριθμ. 95/2004 γvωμoδότηση του δημoτικού συμβoυλίου Βαρδoυσίων.
6. Τις από 19.12.2003 και 29.11.2004 εισηγήσεις – αιτιολογικές εκθέσεις της Διεύθυvσης Πoλεoδoμικoύ Σχεδιασμoύ – Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών.
7. Τις υπ’ αριθμ. 263/2003 και 325/2004 γvωμoδoτήσεις τoυ Κεvτρικoύ Συμβoυλίoυ Χωρoταξίας Οικισμoύ και Περιβάλλovτoς.
8. Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις αυτoύ τoυ διατάγματoς δεv πρoκαλείται δαπάvη σε
βάρoς του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α..
9. Τηv υπ’ αριθμ. 266/2005 γvωμoδότηση τoυ Συμβoυλίoυ της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπoυργoύ Περιβάλλovτoς, Χωρoταξίας και Δημoσίωv ‘Εργωv, αποφασίζουμε:
θρo 3 του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α΄ 140).
Άρθρο 1
Χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακά σύνολα οι οικισμοί Ζοριάνου, Κουπακίου, Κροκυλείου Δήμου Βαρδoυσίων (Ν. Φωκίδας).

Άρθρο 2
Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται στους παραπάνω οικισμούς, ορίζονται ως εξής: Διατηρούνται οι αρτιότητες των οικοπέδων και οι παρεκκλίσεις τους, που έχουν καθορισθεί με τις διατάξεις του από 2.3.1981 π.δ/τος (Δ΄ 130), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει.
1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.
2. Συvτελεστής δόμησης:
− για τα πρώτα εκατό (100) τ.μ. σε: ένα (1,00)
− για τα επόμενα εκατό (100) τ.μ. σε: ογδόντα εκατοστά (0,80)
− για τα επόμενα εκατό (100) τ.μ. σε: εξήντα εκατοστά (0,60)
− για το πέραν των τριακοσίων (300) τ.μ. τμήμα της επιφανείας του οικοπέδου σε: σαράντα εκατοστά
(0,40).
3. Η μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια ορίζεται σε: τετρακόσια (400) τ.μ..
Για τα δημόσια, δημοτικά και κοινής ωφέλειας κτίρια, καθώς και για τους ξενώνες και τα ξενοδοχεία η μέγιστη επιφάνεια των ορόφων για κύρια και βοηθητικά κτίρια ορίζεται σε χίλια πεντακόσια (1.500) τ.μ., με κλιμάκωση ή διάσπαση του όγκου του κτιρίου είτε σε ενιαίο κτίριο είτε σε διαφορετικά κτίρια, σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα και τη φυσιογνωμία του οικισμού, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.).
4. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: δύο (2) με μέγιστο ύψος αυτών επτά και μισό (7,50) μέτρα.
5. Πάνω από το ως άνω μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης, καπνοδόχου και αεραγωγών.
6. Σε περίπτωση κεκλιμένου οικοπέδου, επιτρέπεται η διαμόρφωσή του με αναλληματικούς τοίχους μεγίστου ύψους 1,50 μ. ή πρανή μέγιστης κλίσης 15%.
Οποιαδήποτε διαμόρφωση του εδάφους πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις απολύτως απαραίτητες εργασίες για την προσαρμογή του περιγράμματος της οικοδομής στο οικόπεδο.
7. Η τοποθέτηση του κτιρίου γίνεται με τα εξής κριτήρια:
− να μη βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός των οικισμών
− να προστατεύεται η θέα των κοινοχρήστων χώρων
− να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των ομόρων οικοπέδων και
− να μη διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.
Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.) εγκρίνει τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο και μπορεί να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς τη μορφή και τον όγκο των κτιρίων.
8. Τα κτίρια καλύπτονται με τετράριχτες στέγες. Οι στέγες επικαλύπτονται με κεραμίδια βυζαντινού ή ρωμαϊκού τύπου, ανάλογα με τον κυρίαρχο τύπο κάθε οικισμού.
Στα βοηθητικά κτίσματα επιτρέπεται η κατασκευή μονόριχτης ή δίριχτης στέγης.
9. Η κλίση της στέγης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 35% και το ύψος της δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ένα μέτρο και μισό (1,50), ενώ για τα ειδικά κτίρια το ύψος της στέγης ορίζεται μέχρι δύο (2,00) μέτρα. Δεν επιτρέπεται η στέγη να προεξέχει από τους τοίχους του κτιρίου περισσότερο από σαράντα εκατοστά (0,40), πλην εκείνων που καλύπτουν τις εισόδους ή τους εξώστες.
10. Η στέγη των κτιρίων κατασκευάζεται με την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισμού και πριν από την συνέχιση των υπολοίπων εργασιών.
11. Επιτρέπεται η κατασκευή εξωστών σε πρόβολο. Οι εξώστες τοποθετούνται στον τελευταίο όροφο και στο κεντρικό τμήμα της όψης του κτιρίου.
Η στέγαση του εξώστη είναι υποχρεωτική, είτε ως προέκταση της στέγης του κτιρίου ή με κατασκευή ξεχωριστού στέγαστρου πάνω από τον εξώστη.
Το μήκος του εξώστη δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 1:5 του μήκους της όψης του κτιρίου και όχι πάντως μικρότερο από ένα μέτρο και μισό (1,50).
Το πλάτος των εξωστών δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ένα μέτρο και είκοσι εκατοστά (1,20).
Η υποστήριξη των εξωστών γίνεται με οριζόντια στηρίγματα (φουρούσια) κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή συνεχών εξωστών ή γωνιακών εξωστών κατά το μήκος της όψης των κτιρίων.
Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών εξωστών ή εξωστών επί υποστηλωμάτων. Η Ε.Π.Α.Ε. μπορεί κατά την κρίση της να επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς τη θέση και το μέγεθος των εξωστών σε κάθε κτίριο, για λόγους προσαρμογής και προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος.
12. Σε περίπτωση κατασκευής ημιυπαίθριων χώρων, το βάθος τους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του ανοίγματος τους.
13. Τα ανοίγματα των όψεων, πόρτες και παράθυρα διατάσσονται σε κατακόρυφους άξονες και επιβάλλεται να ακολουθούν τα παραδοσιακά πρότυπα, τόσο ως προς τη θέση τους όσο και ως προς τις αναλογίες και τις διαστάσεις που συναντώνται σε κάθε οικισμό.
Το σχήμα των ανοιγμάτων είναι ορθογώνιο.
Τα παράθυρα έχουν αναλογία 1:1,5 με αυξητική διαφοροποίηση του μεγέθους τους από το ισόγειο στον Α΄ όροφο.
Οι πόρτες έχουν αναλογία 1:2.
14. Τα παράθυρα των υπόγειων χώρων είναι διαστάσεων 0,60 μ. επί 0,60 μ.
15. Τα παράθυρα και οι πόρτες των ανοιγμάτων είναι ξύλινα, ανοιγόμενα, ταμπλαδωτά ή καρφωτά με υαλοστάσια που χωρίζονται σε ορθογώνια πλαίσια με τη βοήθεια υποδιαιρέσεων (καϊτιών) κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.
Τα ανοίγματα των καταστημάτων και των βοηθητικών κτισμάτων μπορεί να είναι σιδηρά.
Επιτρέπεται η χρήση σιδηρών κιγκλιδωμάτων ασφαλείας.
Απαγορεύονται οι αλουμινοκατασκευές κάθε είδους.
16. Όλα τα εξωτερικά κουφώματα των κτιρίων επιβάλλεται να έχουν ενιαίο χρωματισμό.
Οι χρωματισμοί γίνονται σε τόνους των κυρίαρχων χρωμάτων του κάθε οικισμού κατά τα παραδοσιακά πρότυπα αυτού ή του φυσικού χρώματος του ξύλου.
17. Τα πλήρη τμήματα των επιφανειών των όψεων των κτιρίων πρέπει να υπερτερούν των ανοιγμάτων τους, τα οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερα του 20% της επιφάνειας της κάθε όψης του κτιρίου.
18. Επιτρέπεται η κατασκευή προστεγασμάτων σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα.
19. Οι εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων των όψεων των κτιρίων κατασκευάζονται σε ολόκληρο το ύψος τους από οποιοδήποτε οικοδομικό υλικό και επιχρίζονται από ασβεστοκονίαμα, πλην των περιπτώσεων που η Ε.Π.Α.Ε., λόγω της μορφής των ομόρων κτιρίων, επιβάλλει την κατασκευή τους με λιθοδομή.
Σε περίπτωση κατασκευής με λιθοδομή αυτή μπορείνα παραμείνει ανεπίχριστη.
Απαγορεύεται η επένδυση τοίχων με τη μορφή της ορθομαρμάρωσης.
Απολύτως λαξευμένη πέτρα μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στις ακμές των όψεων των κτιρίων (γωνιόλιθοι).
20. Τα κάγκελα των εξωστών είναι ξύλινα ή σιδηρά απλής μορφής.
21. Οι περιφράξεις των κτιρίων γίνονται με μανδρότοιχους από εμφανή λιθοδομή, ύψους μέχρι ένα μέτρο
και ογδόντα εκατοστά (1,80) από τη στάθμη του περιβάλλοντα κοινόχρηστου χώρου και ύστερα από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε..
Επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση της ΕΠΑΕ, υπέρβαση του παραπάνω καθοριζόμενου μέγιστου ύψους των περιφράξεων μόνο όταν αυτό επιβάλλεται για τεχνικούς και αισθητικούς λόγους. Στην περίπτωση αυτή η τυχόν κατασκευαζόμενη αυλόπορτα είναι ξύλινη ταμπλαδωτή, στεγάζεται με τετράριχτη στέγη που προεξέχει κατά 0,50 μ. του μανδρότοιχου και επικαλύπτεται με τα ίδια
υλικά της στέγης του κτιρίου.
22. Απαγορεύεται η κατασκευή λυόμενων οικίσκων και η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).
23. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες και τα δοχεία αποθήκευσης νερού εντάσσονται στην κλίση της στέγης του κτιρίου χωρίς να προεξέχουν από αυτήν ή τοποθετούνται σε χώρους του οικοπέδου κατά τρόπο που δεν είναι ορατά από τον κοινόχρηστο χώρο.
24. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων.
25. Επιτρέπεται, ύστερα από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε., η ανάρτηση στις όψεις των καταστημάτων επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων που δεν αλλοιώνουν τη μορφή του κτιρίου.
Οι επιγραφές είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα.
Επιτρέπεται η μετάφραση της επιγραφής σε ξένη γλώσσα υπό τον όρο ότι τα ξενόγλωσσα στοιχεία δεν υπερβαίνουν το ήμισυ του μεγέθους των Ελληνικών.
26. Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση επιγραφών επί των στεγών, των εξωστών και κλιμάκων καθώς και η τοποθέτηση ικκριωμάτων γενικά επί των στεγών των κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού.
27. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δ/τος εκτελούνται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Οικοδομικές άδειες, για τις οποίες είχε υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία πλήρης φάκελος μέχρι τις 9.12.2004 (ημερομηνία έκδοσης της υπ’ αριθμ. 325/2004 γνωμοδότησης του Κεvτρικoύ Συμβoυλίoυ Χωρoταξίας, Οικισμoύ και Περιβάλλovτoς του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), εκδίδονται, εκτελούνται και αναθεωρούνται χωρίς αύξηση του όγκου των κτιρίων, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
28. Τα έργα υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κ.λπ.) κατασκευάζονται υπόγεια.
Οι παραπάνω Οργανισμοί αναλαμβάνουν με δικές τους δαπάνες την αναμόρφωση και βελτίωση των
εγκαταστάσεων τους, ώστε μα μην προσβάλλεται το περιβάλλον.
Υποχρεούνται επίσης να αναλαμβάνουν την αποκατάσταση στην αρχική τους μορφή των δρόμων και των κοινοχρήστων χώρων του οικισμού όπου επενέβησαν για την εγκατάσταση των δικτύων τους.
Η τοποθέτηση των μετρητών του ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ. όπως και η τοποθέτηση κάθε άλλου στοιχείου παροχών κοινής ωφέλειας επιβάλλεται να γίνεται σε θέσεις που δεν προβάλλονται σε κοινόχρηστους χώρους.
29. Κάθε εργασία που αφορά τροποποίηση ή ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, κρηπιδωμάτων κ.λπ.) εκτελείται κατόπιν σχετικής μελέτης που εγκρίνεται από την Ε.Π.Α.Ε.

Άρθρο 3

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2005

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Χαρακτηριστική παλιά αυλόπορτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.